درباره هیأت انجمن های ورزشی استان قزوین

هیأت انجمن های ورزشی استان قزوین در سال 1389 تأسیس شد.

از سال 1389 تاکنون مسئولیت هیأت انجمن های ورزشی استان قزوین بر عهده دکتر مرتضی ململی می باشد.

این هیأت 11 کمیته ورزشی را در کنار انجمن های تحت پوشش مدیریت می کند.